اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  :     خاطره استاد رضایی

هیئت مدیره   :  بی بی فاطمه حسینی

هیئت مدیره :  سیما سبزواری جوزانی

بازرس :  فاطمه بنی اسدی

درباره ی نویسنده