مراکز آموزشی

مرکز غرب  به نماینگی خانم حیدری:

شماره تماس : ۴۴۰۴۶۵۲۴

مرکز شرق به نمایندگی  خانم پاجیک :

شماره تماس: ۸۸۷۴۹۳۱۲

درباره ی نویسنده