کمیته ارتباطات ( در دو بخش داخلی و بین الملل)

به جهت کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها وبین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی ( امور
نمایشگاهها و نشستها و همایش های تخصصی )

درباره ی نویسنده