کمیته امور حقوقی و حل اختلافات

کمیته امور حقوقی و حل اختلافات

به جهت نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین و پیگیری قانونی و حل اختلافات و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیها .

درباره ی نویسنده