کمیته بازرگانی

  • به جهت تامین نیازهای مشترک و بازاریابی – خرید – فروش – صادرات – و اردات تعاونیهای عضو .

درباره ی نویسنده