کمیته آموزش و برنامه ریزی فرهنگی

به جهت بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء و
گسترش تعلیمات تعاونی .

درباره ی نویسنده