• گزارش روند برگزاری کارگاههای کسب وکار توسط تیم جهادی پایگاه جهادگران اقتصادمقاومتی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

  کارگاه

  گزارش روند برگزاری کارگاههای کسب وکار توسط تیم جهادی پایگاه جهادگران اقتصادمقاومتی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

 • به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی ها ی صنایع دستی استان تهران

  به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی ها ی صنایع دستی استان تهران

 • نقش خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی کشور

  نقش خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی کشور

 • برگزاری دوره های اموزشی کسب وکار

  برگزاری دوره های اموزشی کسب وکار

 • “>برگزاری دوره های اموزشی کسب وکار

  خبر

  “>برگزاری دوره های اموزشی کسب وکار

 • برگزاری جلسه مشورتی دفتر معاونت محترم صنایع دستی استان تهران

  خبر

  برگزاری جلسه مشورتی دفتر معاونت محترم صنایع دستی استان تهران