رشته های صنایع دستی

لیست  رشته‌های مصوب صنایع دستی        

ردیف

نام رشته ( برحسب تکنیک)

نام زیرمجموعه های رشته

گروه ۱  : نساجی سنتی 

۱

بافته های تارنما

 

 

 

اُجاق قَراقی بافی 

?یی بافی ( دولایه بافی ) 

جاجیم بافی

ساچیم بافی

شیشه ِدرمه بافی 

۲

بافته های پودنما

 

 

 

تاچه بافی 

چَرخ بافی 

حَمام سَری ( جاجیمچه ) 

گلیچ بافی 

مِتکازین 

۳

اِحرامی بافی (سجاده بافی )

 

 

 

یزدی بافی 

حَرَمی بافی لرستان 

۴

بافته های سنتی 

 

 

 

اُرمَک بافی 

ابریشم بافی 

ایزاربافی 

بَرََک بافی 

باشلُق بافی 

پرده بافی ( تِیجیر – پوشیه ) 

پریواربافی 

پوپشمین 

تِرمه بافی 

جیم بافی

چَپَری  بافی 

چَفیه بافی

چادرشب بافی 

حوله بافی 

دارایی بافی (ایکات )

زری بافی 

سیاه چادربافی 

شَمدبافی

شِعربافی 

شال ترمه بافی 

عَبا بافی 

عَریض بافی 

فَرَت بافی(تُن بافی )

قَناویزبافی 

کیسه بافی 

کَرباس بافی

گَزی بافی ( پی تاو ) 

لُنگ بافی 

مَرَس بافی 

مِتقال بافی

ماشته بافی 

مخمل بافی 

مقنعه بافی 

موج بافی 

شال بافی 

چوقا بافی ( چوغابافی ) 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

۵

پتوبافی

 

۶

نواربافی 

 

 

 

پَن بافی

 

 

حَضایه بافی 

 

 

خُوس بافی

 

 

شَک بافی 

 

 

کارت بافی

 

 

مَداخله بافی

 

 

نواربافی علی آبادکتول

 

 

نیک بافی 

 

 

وَریس بافی

گروه ۲ : بافته های داری و غیرداری 

۷

قالی بافی (ترکی باف و فارسی باف ) @

 

 

 

چنته بافی 

 

 

خرسک بافی @

 

 

کولبارچه 

 

 

گبه بافی @

 

 

گل برجسته @

 

 

نمکدان بافی 

۸

گلیم بافی 

 

 

 

پِلاس بافی 

چَنته بافی 

دوره چین بافی (وارونه بافی ) 

رِند (سراندازبافی)

ژنده بافی 

ساده 

سفره آردی 

سفره کُردی 

سوزنی

شیردَنگ بافی 

شیریکی پیچ

گچمه بافی 

گل برجسته

لی بافی 

مَسند

ورنی

دورو

۹

جُل بافی ( جُل اسب )

 

۱۰

خورجین بافی

 

 

 

حوربافی 

۱۱

مَفرش

 

۱۲

 نمد

 

 

 

زیراندازنمدی 

زیورآلات نمدی 

کلاه مالی 

۱۳

زیلوبافی

 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

گروه ۳ : پوشاک سنتی 

۱۴

لباسهای محلی

 

 

 

بُرقِع سازی

بوزو ( رانک وچوخه )

کلاغی 

۱۵

پای پوشهای سنتی

 

 

 

تخت کشی گیوه (آجیده ، لته ای  وچرمی )

 

 

چاروق دوزی

 

 

چموش دوزی

 

 

رویه گیوه  بافی

 

 

کُلاش بافی ( کفی گیوه )

 

 

گیوه بافی

 

 

گیوه چینی

 

 

گیوه دوزی

۱۶

بافتنی های سنتی

 

 

 

زنگال بافی 

 

 

عروسک بافی 

 

 

قلاب بافی 

گروه ۴ : چاپهای سنتی

۱۷

قلمکار

 

 

 

چاپ مُهری

 

نقاشی

۱۸

کلاقه ای یا باتیک

 

 

 

چاپ مُهری 

 

 

دَندانی – گِره خُورد

 

 

نقاشی

گروه ۵ : سفال ، سرامیک وکاشی سنتی 

۱۹

خرمهره سازی

 

۲۰

سفالگری دستی 

 

 

 

 سفال کَلپورگان  

 

 

حجم سازی سنتی 

 

 

سفال نقش برجسته 

۲۱

سفالگری چرخی 

 

 

 

جَهله سازی 

 

 

سفال لالجین همدان

۲۲

سفال لعاب دار

 

 

 

سفال مینایی 

 

نقاشی رو لعابی 

 

نقاشی روی سفال 

 

نقاشی زیرلعابی 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

۲۳

کاشی سازی  سنتی – نقاشی 

 

 

 

کاشی زرین فام

 

 

کاشی مینایی

 

 

کاشی هفت رنگ

۲۴

کاشی سازی سنتی – تراش 

 

 

 

کاشی مُشبک 

 

 

کاشی مُعَقَلی (بنایی )

 

 

کاشی معرق

گروه ۶ : صنایع دستی چرمی 

۲۵

سَراجی سنتی ( مصنوعات چرمی)

 

 

 

جلدسازی چرمی سنتی 

 

 

زین سازی سنتی 

۲۶

سوخت روی چرم

 

۲۷

مُعَرق چرم

 

۲۸

نقاشی روی چرم

 

۲۹

نَقش اندازی ضَربی روی چرم

 

گروه ۷ :  هنرهای  دستی وابسته به معماری 

۳۰

تزئینات بنا 

 

 

 

آهک بُری 

 

 

ساروج بُری 

 

 

گِل بُری 

 

 

گچ بُری سنتی

 

 

لایه چینی 

۳۱

مُقَرنَس کاری

 

 

 

رسمی بندی 

 

 

کاربندی 

 

 

یزدی بندی 

۳۲

آیینه کاری 

 

۳۳

آجرکاری 

 

گروه ۸ : صنایع دستی فلزی 

۳۴

چَلنگری (آهنگری سنتی ) 

 

 

 

افزارفلزی ( چاقو، قندشکن ،داس و…)

 

 

زُمُودگری 

 

 

زِره بافی 

 

 

گرگوربافی 

۳۵

حَکاکی روی فلز

 

۳۶

دَواتگری

 

 

 

مس چکشی (مسگری )

ورشوسازی 

۳۷

زیورآلات سنتی #

 

۳۸

قفل سازی

 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

۳۹

قَلمزنی

 

 

 

جُنده کاری(برجسته کاری) 

۴۰

کوفته گری(طلاکوبی روی فولاد و…)

 

۴۱

مُشبک فلز

 

۴۲

مَلیله سازی (منیله کاری)

 

۴۳

مینا کاری 

 

 

 

مینای خانه بندی 

 

 

مینای مرصع 

 

 

مینای مشبک

 

 

مینای نقاشی 

 

 

مینا کاری روی طلا ونقره 

۴۴

اَحجام فلزی سنتی 

 

 

 

ضریح سازی 

 

 

عَلامت سازی (عَلَم سازی )

گروه ۹ :  صنایع دستی چوبی وحصیری 

۴۵

بامبوبافی

 

۴۶

قَواره بری

 

۴۷

پیکرتراشی 

 

۴۸

حَصیربافی

 

 

 

آلاچیق سازی

 

 

اَرغوان بافی

 

 

بادبزن بمپور

 

 

بوریا بافی 

 

 

تَرکه بافی 

 

 

چَم بافی

 

 

چیق بافی 

 

 

سَبدبافی 

 

 

سِواس بافی 

 

 

سیس بافی

 

 

کوب بافی 

 

 

کَپو بافی 

 

 

گالی بافی 

 

 

مُرواربافی

۴۹

خاتم سازی 

 

۵۰

خَراطی

 

۵۱

ساخت سازهای سنتی

 

 

 

سازهای سنتی ایران 

 

 

سازهای آرشه ای ( کمانی )

 

 

سازهای بادی 

 

 

سازهای زهی  

 

 

سازهای کوبه ای 

۵۲

سوخت روی چوب 

 

 

 

مُحَرق چوب 

 

مُحَرق نی 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

۵۳

احجام چوبی سنتی

 

۵۴

کنده کاری روی چوب

 

 

 

کَدوی مَنقوش

 

لاک تراشی 

۵۵

گره چینی

 

۵۶

اُرُسی سازی

 

۵۷

جُوَ ک کاری 

 

۵۸

مشبک چوب

 

۵۹

معرق چوب

 

 

 

معرق پلان

 

 

معرق حجم 

 

 

معرق سطح بندی 

 

 

معرق نقش بندی

۶۰

معرق منبت

 

۶۱

منبت چوب

 

 

 

منبت چاقویی 

۶۲

نازک کاری

 

 

 

مِجرِی سازی 

 

 

لایه چینی چوب 

۶۳

صنایع دستی چوبی ریسه ای 

 

 

 

اِسپَندبافی 

 

 

تَسبیح سازی 

 

 

مَهله سازی ( مَهلو )

گروه ۱۰  : صنایع دستی دریایی 

۶۴

صنایع دستی دریایی

 

 

 

معرق صدف 

 

 

نقاشی روی صدف

گروه ۱۱ : صنایع دستی سنگی 

۶۵

تراش سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی

 

 

 

تراش دامله

 

 

تراش زاویه (فَسِت)

۶۶

حَجاری سنتی ( سنگ تراشی)

 

۶۷

حَکاکی روی سنگ

 

۶۸

خَراطی سنگ

 

 

 

تسبیح سازی 

۶۹

فیروزه کوبی

 

۷۰

احجام سنگی

 

۷۱

مُرَصَع کاری

 

۷۲

مُشَبَکِ سنگ

 

۷۳

معرق سنگ

 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

گروه ۱۲ : صنایع دستی مستظرفه 

۷۴

پاپیه ماشه

 

۷۵

صحافی سنتی

 

۷۶

طراحی سنتی

 

 

 

طراحی فرش ،گلیم  و ….

 

 

تذهیب 

 

 

تشعیر

۷۷

قطاعی (کاغذوپارچه)

 

 

 

قطاعی کاغذ

 

 

قطاعی پارچه 

۷۸

کاغذسازی دستی

 

۷۹

مجسمه های مومی 

 

۸۰

نقاشی سنتی ایرانی

 

 

 

نقاشی روی چوب 

 

 

نقاشی سنتی دیواری 

 

 

نقاشی قهوه خانه ای 

 

 

نقاشی گل ومرغ 

 

 

نقاشی لاکی 

 

 

نگارگری  ایرانی 

۸۱

نقاشی وحکاکی روی استخوان

 

۸۲

خوشنویسی 

 

گروه ۱۳ : رودوزیهای سنتی  

۸۳

رودوزی پُرکار

 

 

 

ابریشم دوزی 

 

 

پتَه دوزی (سلسله دوزی )

 

 

پریواردوزی 

 

 

توردوزی 

 

 

خاتمی دوزی 

 

 

قلابدوزی رشت ( رشتی دوزی)

 

 

مَتن دوزی 

 

 

مَمَقان دوزی 

 

 

نَقش دوزی 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

۸۴

سوزندوزی 

 

 

 

آجیده دوزی(لایه دوزی- پنبه دوزی)

بَندری دوزی 

بُرکنه دوزی 

بخارا دوزی 

بیلیش دوزی ( قزاق دوزی )

پوستین دوزی 

خامه دوزی سیستان 

دانه دوزی 

درویش دوزی ( تفرشی دوزی )

دوردوزی 

ده یک دوزی ( برجسته دوزی)

زَرک دوزی ( ساتن دوزی )

زرتشتی دوزی ( گبردوزی )

سَرافی دوزی 

سوزندوزی اصفهان 

سوزندوزی سیستان و بلوچستان

سوزندوزی ترکمن 

سیاه دوزی ترکمن 

سیاه دوزی سیستان 

شَرَفه دوزی 

شَک دوزی 

شَمسِه دوزی 

قلابدوزی اصفهان 

کَم دوزی(کمان دوزی- کمه دوزی ) 

کَمند دوزی 

کُردی دوزی

کاموا دوزی 

کتیبه دوزی 

گل اشرفی دوزی

گلدوزی 

گندمی دوزی 

لَچَک دوزی 

لَندره دوز ی

مُضاعف دوزی 

مخمل دوزی 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

۸۵

سُکمِه دوزی 

 

 

 

بُرودَری دوزی 

 

 

چشمه دوزی 

 

 

ژُوردوزی 

 

 

لانه زنبوری دوزی 

۸۶

رودوزیهای الحاقی 

 

 

 

آویزه دوزی 

آیینه دوزی 

اَشک دوزی 

بادله دوزی (تَلی بافی )

پولک دوزی 

پیله دوزی 

تسمه دوزی 

خوس دوزی 

زَغَرِه دوزی

سِرمه دوزی 

سِتاره دوزی

سِکه دوزی ( اشرفی دوزی )

شَرابه دوزی 

صدف دوزی 

فیتیله دوزی 

قِیطان دوزی 

گُلابتون دوزی 

مَغزی دوزی 

مَلیله دوزی 

مَنگوله دوزی 

مُرَصَع دوزی ( سنگ دوزی)

مُروارید دوزی 

مُنجوق دوزی 

نَقَدِه دوزی

نَواردوزی 

یَراق دوزی 

 (معاونت صنایع دستی – اداره کل آموزش وحمایت ازتولید ( فاطمه عرفانی – فریده آقاحسینی – خورشید ولی شریف آباد 

گروه ۱۴  : آبگینه 

۸۷

تراش  پشت آیینه 

 

۸۸

تراش شیشه

 

۸۹

شیشه حرارت مستقیم

 

۹۰

شیشه گری فوتی

 

۹۱

معرق شیشه (شیشه خانه بندی)

 

۹۲

نقاشی پشت شیشه

 

۹۳

نقاشی روی شیشه

 

۹۴

هم جوشی شیشه

 

گروه ۱۵ : پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی 

۹۵

ابریشم کشی

 

۹۶

دَباغی سنتی 

 

۹۷

رفوگری

 

۹۸

رنگرزی سنتی 

 

۹۹

گُلابتون سازی

 

۱۰۰

مَلقَمه فلز

 

۱۰۱

نخ ریسی سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرمهم : 

 

 

 

@  رشته قالی بافی بعنوان یک رشته صنایع دستی درگروه بافته های داری وزیراندازها محسوب می گردد ولی ازآنجایی که امورمربوط به فرش به وزارت بازرگانی تفویض گردیده است صدورمجوزدراین زمینه ممنوع می باشد . 

 

 

 

# دررشته زیورآلات سنتی درگروه ۸- صنایع دستی فلزی ،  مواداولیه تولید می تواند شامل نقره ، طلا ، تیتانیوم ، مس و …. باشد . درصورتی که زیرساخت محصول ازطلا باشد به دلیل دریافت ارزش افزوده  آن درروی کالا  تولید این محصول شامل معافیتهای مالیاتی نمی باشد . 

درباره ی نویسنده