کمیته تحقیقات و مطالعات

به جهت ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و
گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون

درباره ی نویسنده