کمیته مالی / اداری ( منابع انسانی)

به جهت ارائه خدمات اداری- مالی – حسابداری – حسابرسی – بازرسی – تجاری – بیمه اعتباری – تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو .

درباره ی نویسنده