کمیته نظارت و توانمند سازی

به جهت سازماندهی و حسن اداره امور هماهنگی و حفاظت و
توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود

درباره ی نویسنده