خبر

افتتاحیه چهارمین نمایشگاه دستاورد ها  و  توانمدی های تعاونی ها امروز با حضور وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقار ربیعی افتتاح گردید. “> “> “> “> “>

افتتاحیه چهارمین نمایشگاه دستاورد ها  و  توانمدی های تعاونی ها

امروز با حضور وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقار ربیعی افتتاح گردید.

آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی“>
آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی“>
آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی“>
آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی“>
آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی“>

درباره خبرگزاری