خبر

سی امین  نمایشگاه ملی صنایع دستی

۳ الی ۹ شهریور ۹۷
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران / سالنهای ۸- ۹-۱۰ و ۱۱
ساعت بازدید : ۱۰ الی ۱۸

 

imgurl.ir“>

درباره خبرگزاری