نقش خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی کشور هدف اصلی این نوشتار بررسی نقش مردم خیر و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی است؛ به طوری که بتوان از ویژگی‌های […]

نقش خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی کشور

هدف اصلی این نوشتار بررسی نقش مردم خیر و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی است؛ به طوری که بتوان از ویژگی‌های آن مرتبط  با ارتقا ی عدالت آموزشی بهره جست این بررسی اقدامی به منظورتجربه های کاربردی؛ مطالعه سودمند از منابع معتبر؛ مطالعه کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات موجود در خصوص چگونگی تاثیر خیرین و رسانه‌ها در عدالت آموزشی است که بتواند در راستای ارتقای عدالت آموزشی ؛جامعه ای پویا و بالندهبرقرارنموده و ساز و کار استمرار پویایی آن را نظام‌مند سازد.دراین راستاء ابزارهای وصول به کمال را با تعاریف حکیمانهبه کار گرفتهپیشنهادی را ارائه مینمایم تا بتواند عدالت را درتمام عرصه‌های کشوراجرایی سازد و بالندگی جامعه را استمرار بخشد. در نهایت پیشنهاد سیستمی درقالب جامعه خیرینیکه در دوویژگی پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی راداشته باشد وبصورت تبدیلگر کاتالیزوری  عمل نماید. با توجه به رعایت حقوق طرفین و با رویکرد دوطرفه بودن جامعه خیرین یعنی بدست آوردن حداقل یک امتیاز برای خیرین و رسانه‌ها که همانا سعادت دنیا و آخرت است در قبال تسلیم بخشی ازنیروی انسانی برای کمک فکری و برنامه‌ای وبخشش مقداری از اموالی که در تملک دارند جهت اجرای برنامه های نیل به اهداف را فراهم سازد انشالله .

به نظر علمای علومدینی ؛ جامعه‌شناختی و به خصوص علمایعلوم آموزش و پرورش عدالت آموزشی علی الرغم قدمت دیرینه فاقد محتوا و کیفیت بخصوص درمناطق محروم وحاشیه نشین است به گونه ای که تغییرو تحولات مورد انتظار جامعه را به وجود نیاورده و در مورد لازم التعلیم ها هم هنوز مهارت افزایی و دانش افزایی قابل قبولی از خود نشان نداده وافراد ساکن در برخی سکونتگاه‌های غیررسمی؛ حاشیه‌نشین و محروم ؛هم خود در معرض انواع ناامنی ها قرار دارند و هم تهدیدی برای جامعه محسوب میگردند این افراد به دلیل انزوای اجتماعی عقده های روانی ؛فقر مالی و فرهنگی به باز تولید انواع جرایم و مفاسد اجتماعی می‌پردازند. کودکان؛ نوجوانان و جوانان در مناطق محروم و حاشیه نشین بیشتر در معرض آسیب ها قرار دارند بزهکاری در فضایی که انضباط  و مقررات حاکم نیست بستر را برای اعتیاد و تبدیل شدن آن به مجرمین حرفه‌ای فراهم می سازد.لذاضرورت تشکیل جامعه خیرین درمناطق محروم وحاشیه نشین دراولویت خاص قراردارد.در این راستا خدمات بی شائبه دولت را نباید فراموش کرد و واقعآ نگاه کلانی به آموزش و پرورش دارد .لیکن توان آن بیش از این نیست نگاه از بیرون به آموزش و پرورش یا مطالبه گرانه یا حداقل خنثی و ناامیدانه است در این نوشتار سعی شده نگاه های خنثی را به نگرشی مثبت بدل سازد و خروجی های آموزش و پرورش پاسخگویی به مطالبات جامعه رافراهم گردانند.ازطرفی کمک های خیرین در این زمینه نظام خواهدشد. تاکنون برخیکمک های خیرین و کمک های دولت تواما و تلاش شبانه‌روزی معلمان و مربیان بهره‌وری آموزش وپرورشاز لحاظ کارایی و اثربخشی دربعضی مناطق برخوردارکه توان پرداخت هزینه های آنرا دارندبوجودآمده است که بیشترین قبولی کنکور هم ازمناطق مذکور کاملا محسوس است. جامعه خیرین دراین راستا بعنوان کاتالیزور قابل قبول عمل کرده ووضعیت مطلوب مذکوررابا کمک خیرین وبدون پرداخت هزینه برای مناطق محروم ؛ تعمیم خواهد داد. بهره وری مذکور را فراگیر وتغییر و تحول و رقابت پایداردرسطح کشوربرقرارمینمایند.ناگفته نماند دربرخی مناطق هم علی الرغم کمک خیرین برای ارتقای عدالت آموزشی که از مفاهیم مشترک و اولیه است هنوز اجرایی نشده است بلکه به صورت معضل دیرینه نیز خودنمایی می‌کند شاید علت اصلی آن؛غیرنظام مندبودنکمکهای خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی باشد زیرا عدم موفقیت نامانوس بودن برنامه ریزی با فرهنگ عمومیودینی جامعه سازگاری نداشته باشد یا  نبودن آگاهی در کاربرد تکنیک ها موجب شکست و تأخیر در موفقیت شده است یا اینکه وظایف و اختیارات مراجع تصمیم ساز با برنامه ها هماهنگ نشده است و همین موضوع آمادگی خیرین و رسانه‌ها را برای اجرای برنامه ها و ضوابط متزلزل نموده است . هدایت افکار عمومی هم مفهومی جامع و کلی است که برعهده ی رسانه ها است وبر آن توجه نشده است احتمالا با عنایت به مجموعه‌ی که بیان شد ضروری است خیرین اراده نمایند تا زمینه شرکت گسترده آحاد مردم را برای ورود به انجام تکلیف که همانا ارتقای عدالت آموزشی است مهیا گردد و بر همگان بنمایانند که در این راه علاوه بر وجود ارتقا ی عدالت آموزشی بالنده و پویا سعادت دنیا و آخرت نیز در آن نهفته است و مهمترین اندیشه ای است که به بایدها و نبایدها و به ابهامات و سوالات پیش آمده می تواند پاسخگو باشد در پیشینه آن باید گفت موضوع عدالت آموزشی در ادبیات کشورداری اسلامی یافت می شود به گونه ای که از طریق آموزه های اسلامی تعلیم و تربیت مشکلات آموزشی را به نوعی به منافع فردی مرتبط می‌سازد که در این صورت فرد احساس می‌کند که حفظ منافعش در گرو حافظ منافع آموزش اجتماعی است بدین طریق حافظ منافع آموزش اجتماعی نیز می باشد این موضوع قسمتی از واقعیت اولین حکومت نبوی در مدینه است به طوری که به مفاهیم مشترک چون ایثار؛ انفاق ؛صدقه؛ تعاون و اخوت اسلامی رسیده بودندو بدینوسیله مشکلات آموزشی آن روز را مرتفع می کردند آنان معتقد بودند راهی را که در آن قرار گرفته‌اند به سعادت دنیا و آخرت فرد و اجتماع ختم می‌شود اما آنچه که تداوم این حرکت را در پرتو عدالت آموزشی تضمین می‌کند وظایف دینی وعبادیونوع دوستی است که درآمد و هزینه‌های برنامه‌ی آنرا تامین میکند تا از این طریق هزینه‌های تعلیم و تربیت و به طریق اولی ارتقای عدالت آموزشیفراهم گردد و نابسامانی ها را مرتفع گرداند. در این میان ضرورت وجودجمعیت خیرین که مسئولیت  بار سنگین پاسخگویی را بر دوش بکشدو در کلیه موارد ؛تأمین هزینه‌های آن را با مشارکت داوطلبانه مردم ارتباط مستقیم  و دوسویه پیداکندایجاب می نماید.

روزی نیل به اهداف دوراز انتظارنیست چه بهتر که آن روز؛ امروزباشد انشاا…

نویسنده حسین سمیعیان

منابع وماخذ

۱ قرآن کریم

۲ نهج البلاغه

۳ بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی

۴ مطهری مرتضی (( مباحث پیرامون عدالت))

۵ اساسنامه جمعیت خیرین مدرسه یار کشور

درباره خبرگزاری