سی دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی ۳ تا ۹  شهریورماه ۹۸ ساعت بازدید   ۱۰   الی  ۱۸ محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران “>

سی دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

۳ تا ۹  شهریورماه ۹۸

ساعت بازدید   ۱۰   الی  ۱۸

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

آپلود عکس و فایل رایگان و دائمی“>

درباره خبرگزاری