خبر

اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در راستای حمایت از هنرصنعتگران کشور اعتراض خودرا به لغو معافیت هنرمندان رشته های صنایع دستی و فرش اعلام میدارد . وتاکید خود را […]

اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران
در راستای حمایت از هنرصنعتگران کشور اعتراض خودرا به لغو معافیت هنرمندان رشته های صنایع دستی و فرش اعلام میدارد .
وتاکید خود را در اصلاح متن و لفظ قانون و تفکیک واژگان دراین تصمیم را تکرار مینماید.

     ((  حمایت از صنایع دستی ،صیانت از میراث فرهنگی  ))
                                                                     مقام معظم رهبری

درباره خبرگزاری