خبر فوری

امور حقوقی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران: با توجه به اخبار واصله حاکی از شایعات و کذب مجددا به استحضار میرساند . اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران هیچ […]


امور حقوقی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران:


با توجه به اخبار واصله حاکی از شایعات و کذب
مجددا به استحضار میرساند .
اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران هیچ گونه تعامل یا تاییدی نسبت به شرکت تلفیق هنر نداشته و تازمان دریافت مدارک قانونی فروش شبکه ای از مراجع ذیربط قانونی هرگونه ادعابر همکاری یا تایید کدب محض میباشد .
و در صورت بروز هرگونه تخلف یا ارائه شکایت کتبی پیگیری قانونی خواهد نمود .

واحد حقوقی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران

درباره خبرگزاری