شبکه تعاون تجارت

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر توجه به نقش اقتصادی بانوان با محوریت خانواده ،و همچنین تاثیر و اهمیت مدیریت و ساماندهی اقتصادی خانواده […]

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر توجه به نقش اقتصادی بانوان با محوریت خانواده ،و همچنین تاثیر و اهمیت مدیریت و ساماندهی اقتصادی خانواده ایرانیبا تکیه بر توانمندیهای داخلی . کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به همت جمعی از بانوان تعاونگر، اقدام به ثبت و تشکیل شبکه تعاون تجارت ایران در قالب تعاونی نموده است تا با شناسایی و آموزش و ارتقا به ایجاد فرصت های شغلی، توسعه و زیرساخت، در بخش داخلی و همچنین صادرات به کشورهای هدف فعالیت نماید.


در همین راستا و تاکید معظم الله تمامی تمرکز بر روی شبکه سازی .ایحاد خوشه های تخصصی و تواناییهای داخلی موجود بر پایه
۴ محور اصلی اقدام و پایه گذاری شده است.
اول خوشه گردشگری صنایع دستی و سوغات
دوم خوشه صنایع و تولیدات مولد روستایی و کشاورزی
سوم خوشه آموزش از مهد تا پایان متوسطه
چهارم خوشه توانبخشی و خدمات سلامت
این ۴محور با توجه به نقاط بحران و میزان اهمیت و توجه به توسعه در فاز اول عملیات قرار گرفته است و تماس تلاش برمبنای جذب گروههای ملی از سراسر کشور در همین محور بسیج فراخوان عمومی اقدام شده است.

درباره خبرگزاری