خبر

وبینار تعاون و توانمندسازی زنان ( دانشگاه الزهرا (س) ۲۰ بهمن ۹۹ ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷

وبینار تعاون و توانمندسازی زنان ( دانشگاه الزهرا (س)

۲۰ بهمن ۹۹ ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷

درباره خبرگزاری