نمایشگاه

نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دسنی استان تهران و مجموعه فرهنگی خانه گفتگو در بوستان گفتگو به مناسبت ۲۰ خرداد.روز جهانی صنایع دستی برگزار گردید

نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دسنی استان تهران و مجموعه فرهنگی خانه گفتگو در بوستان گفتگو به مناسبت ۲۰ خرداد.روز جهانی صنایع دستی برگزار گردید

درباره خبرگزاری