روز تعاون

تعاونیها وسیع ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست .

تعاونیها وسیع ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست .

درباره خبرگزاری