فراخوان

اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در تابعیت و حمایت و همکاری متقابل با اتاق تعاون استان تهران مشاوره و ثبت شرکت تعاونی در حوزه صنایع دستی سطح استان تهران […]

اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در تابعیت و حمایت و همکاری متقابل با اتاق تعاون استان تهران مشاوره و ثبت شرکت تعاونی در حوزه صنایع دستی سطح استان تهران و شهرستانهای تابعه استان تهرانرا با معرفی به واحد ثبت شرکت و تغییرات ثبتی اتاق برای اعضا تحت پوشش حقیقی و حقوقی در دستورکار و خدمات اتحادیه قرار داد. متقاضیان میتواننداز اول شهریور ۱۴٠۱ از طریق شماره پشتیبانی ۰۹۳۵۴۰۱۸۶۸۹تماس و راهنمایی دریافت نمایند.

درباره خبرگزاری