گردهمایی برندهای ملی

اولین گردهمایی برندهای ملی ۱۴٠۱ کاری مشترک از اتاق تعاون و هلدینگ اسان تجارت ۳۱شهریور. تهران هتل المپیک در سه بخش کارگاه اموزشی گفتگوی مدیران تقدیر از برندهای برتر

اولین گردهمایی برندهای ملی ۱۴٠۱
کاری مشترک از اتاق تعاون و هلدینگ اسان تجارت
۳۱شهریور. تهران
هتل المپیک
در سه بخش کارگاه اموزشی
گفتگوی مدیران
تقدیر از برندهای برتر

درباره خبرگزاری