روز ۲۰ خرداد سال روز جهانی صنایع دستی را به تمامی هنرمندان تبریک عرض می نماییم . روابط عمومی اتحادیع تعاونی های صنایع  دستی استان تهران .

روز ۲۰ خرداد سال روز جهانی صنایع دستی را به تمامی هنرمندان تبریک عرض می نماییم .
روابط عمومی اتحادیع تعاونی های صنایع  دستی استان تهران .

درباره خبرگزاری